Årsmötet 2020

Eftersom det var Coronatider blev årsmötet mycket sparsamt besökt, men vi var beslutsföra och två medlemmar hade kommit som blev justeringsmän. 

Protokoll från Västgöta Nations Landskapsförenings årsstämma

Plats Stora salen,  26 juni 2020 kl. 17.00

Närvarande: 7 medlemmar. Se närvarolista, bilaga 1.

 1. §    Kenny Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarolista upprättades som grund för röstlängd.
 2.  §   Till ordförande för stämman valdes Kenny Jonsson, till stämmans sekreterare Maria Wold-Troell.
 3.  §  Till justerare tillika rösträknare valdes Sören Kjellberg och Lars-Göran Johansson.
 4.  §  Kallelsen skickades ut per brev fyra veckor före mötet och påminnelse gick ut 21 juni.  Meddelande om att årsmötet blev försenat på grund av Coronaepidemin gick ut i april. Stämman godkände kallelseförfarandet.
 5.  §   Röstlängden fastställdes grundad på närvarolistan.                                            Bilaga 1                
 6. §   Föredragningslistan fastställdes.
 7. 7 §  Maria Wold-Troell gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades till handlingarna. Ramiro Grondona föredrog resultat- och balansrapporterna. Resultatet per 31 dec. 2019 var 28 436 kr och behållningen 267 475 kr.                                                    Bilaga 2
 8. §    Maria Wold-Troell läste upp revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.
 9.  §   Stämman fastställde Balans och resultaträkningen och godkände styrelsens förslag att överskottet överföres i ny räkning. Dokumenten lades till handlingarna.
 10.  §    Enligt revisorns förslag beviljade Stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 11.  §   Till ledamot på 5 år valdes Elisabet Claesson (omval).
 12.  §    Till revisor omvaldes Hanna Mörtberg. En revisorspost hålls vakant som tidigare. 
 13.  §  Till valberedning utsågs Inger Hallqvist-Lindvall och Kristina Rudbjer, båda omval. Sten Marcusson hade undanbett sig omval. Filip Dumanski föreslogs, men var inte tillfrågad. Årsmötet uppdrog åt Kenny Jonsson att fråga Filip, som ska ingå i valberedningen om han tackar ja. Inger Hallqvist-Lindvall är sammankallande.
 14.  §   Övriga frågor: Till ledamot på 1 år i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse valdes Kenny Jonsson (omval).
 15. §   Stämman avslutades. Inspektor Bertil Wiman önskade genom årsmötet framföra ett tack till Kenny, Elisabet och Maria för deras värdefulla arbete i föreningen. Bertil har genom diskussion med andra inspektorer erfarit att ingen annan landskapsförening i Uppsala är lika aktiv och har så bra seminarier. Ordföranden tackade medlemmarna för att de kommit till årsmötet trots de oroliga tiderna.
Vid protokollet: Justeras:
Maria Wold-Troell Kenny Jonsson Sören Kjellberg  Lars-Göran Johansson

Protokoll med resultaträkning