Stadgar

för Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening

§ 1.

Västgöta Nations i Uppsala Landskapsförening är en ideell förening, vars ändamål är att utgöra ett band mellan äldre och yngre generationer vid Västgöta Nation i Uppsala, att stödja denna i dess verksamhet, att säkerställa Nationens utgivande av tidskriften Vestrogothica samt att bistå Nationen vid vård av Nationens grav.

§ 2.

Föreningens firma är i dagligt tal Västgöta Nations Landskapsförening.

§ 3.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. En av stämman utsedd styrelse skall svara för den löpande förvaltningen och teckna föreningens firma. Styrelsen kan delegera rätten att teckna firman inom eller utom styrelsen.

§ 4.

Medlemskap i föreningen beviljas den som är eller har varit medlem av Västgöta Nation i Uppsala. Styrelsen äger bevilja även annan person medlemskap.

Utträde ur föreningen beviljas omgående efter skriftlig ansökan härom hos styrelsen. – Medlem som inte betalat medlemsavgift under något av de två föregående åren anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderår. Dessutom skall föreningen vart femte år, räknat från Nationens grundande år 1639, hålla högtidssammanträde i anslutning till Västgöta Nations högtidslandskap.

§ 6.

Ordinarie föreningsstämma bör hållas i anslutning till Nationens majmiddag och skall hållas årligen före utgången av juni månad. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall av styrelsen utsändas till medlemmarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Av kallelsen skall framgå tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar samt revisionsberättelse, valberedningens förslag och, i förekommande fall, förslag från styrelsen och enskilda medlemmar, skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före stämman. Om dessa handlingar ej utsändes tillsammans med kallelsen skall av denna framgå var medlemmarna kan få del av handlingarna.

§ 7.

Följande ärenden skall behandlas på ordinarie föreningsstämma:

1. Fastställande av röstlängd för stämman

2. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, ordförande i styrelsen

10. Val av två revisorer

11. Val av valberedning

12. Eventuella övriga ärenden

Förslag från medlem om att visst ärende skall behandlas på stämman skall, för att ärendet skall kunna behandlas på stämman, skriftligen vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman. Styrelsen skall till stämman avge skriftligt yttrande över sådant förslag.

§ 8.

Styrelsen äger kalla till extra föreningsstämma när skäl därtill föreligger. Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma, om en revisor eller medlemmar motsvarande minst en tiondel av föreningens medlemmar framställer skriftlig begäran därom. Sådan av revisor eller medlemmar begärd stämma skall hållas inom åtta veckor från det att begäran framställdes.

På extra föreningsstämma skall – förutom eventuella fyllnadsval – behandlas endast det ärende eller de ärenden som föranlett stämman.

Beträffande extra föreningsstämma gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie föreningsstämma.

§ 9.

På föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud kan ej ske.

Beslut på föreningsstämma fattas med acklamation eller – om så begärs – genom votering. Voteringen skall vara sluten, om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet då ej annat stadgas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val avgörs dock i sådant fall genom lottning.

§ 10.

Styrelsen består av högst fem av stämman valda ledamöter, varav en utses till ordförande, samt av Nationens inspektor och förste kurator. Nationens proinspektor är suppleant för inspektor, och Nationens andre kurator är suppleant för förste kurator.

Av de av stämman valda ledamöterna väljs en varje år successivt för en femårsperiod. Uppdrag som styrelseledamot gäller, om ej annat sägs, till utgången av det årsmöte som hålls femte året efter det då styrelseledamoten utsågs.

Styrelsen skall antaga en arbetsordning.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val skall dock i sådant fall avgöras genom lottning.

§ 11.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande. Valberedningen skall bereda samtliga val på föreningsstämma.

Enskild medlem äger rätt att vid val på stämma nominera egen kandidat.

§ 12.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie föreningsstämma där minst två tredjedelar av de avgivna rösterna biträder ändringsförslaget.

§ 13.

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, där minst två tredjedelar av de avgivna rösterna biträder beslutet.

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla Västgöta Nation i Uppsala.

______________________

Dessa stadgar har antagits vid Västgöta Nations Landskapsförenings högtidliga årsmöte och ordinarie föreningsstämma den 1 maj 2015.