Landskapsföreningens ordinarie föreningsstämma, handlingar

 Tid och plats: fredagen den 26 juni 2020 kl. 17.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman

3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av röstlängd för stämman

6.      Fastställande av föredragningslista

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

8.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

9.   Fastställande av balans- och resultaträkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val av nya ledamöter

12.   Val av två revisorer

13.   Val av valberedning

14.   Övriga frågor

15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2019 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats vglf.se senast den 20 juni.

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat- och balansräkning 2019

Valberdeningens förslag:

Val av styrelse: Elisabet Claessons mandat går ut. Valberedningen föreslår omval.

Val av två revisorer: Valberedningens förslag är omval av Hanna Mörtberg och för revisorspost nr 2 föreslås liksom tidigare år vakantsättning.

Inger Hallqvist Lindvall
Sammankallande i valberedningen Vglf