Höstfest 15 oktober 2022

Hösten är här och det är dags att träffas. Denna gång har vi glädjen att få se och lyssna på Agnes Wold som ska föreläsa i ett av sina favoritområden, hur bacillskräck använts till att försvara hemmafrusystemet.

Vi har nu beslutat att ta betalt även för seminariet, 50 kr, såvida du inte är betalande medlem i Landskapsföreningen, Västgöta Nation eller Skaradjäknarna. Om du blir medlem i Landskapsföreningen eller har försummat inbetalningen för 2022 kan du betala vid entrén med kort, och blir då medlem i VGLF  också för 2023. 150 kr för enskild medlem, 200 kr för större hushåll.

Sexan måste du anmäla dig till och betala separat. Senast 9 oktober ska du anmäla dig till 4q@vastgotanation.se och betala 300 kr till bankgiro 884-6321.

Tider: Samling från 17:00, seminariet 17;30 prick. Därefter börjar sexan, som vi hoppas ska bli välbesökt.

Välkommen!

1 maj 2022 med årsmöte, tåg till graven och majmiddag.

Landskapsföeningens årsmöte avlöpte snabbt och elegant med 12 deltagare. Ett val av styrelseledamot gjordes: Kenny Jonsson fick förnyat förtroende för ytterligare fem år.

Därefter tågade en ansenlig grupp västgötar med manskör och fanborg via Wennerbergsstatyn till graven för att lägga ner en krans och hedra gamla västgötar. Denna ceremoni är stämningsfull och många följde med i det vackra vädret.

Majmiddagen var precis som den ska vara, full av tal och sång, god mat och festhumör.

Därmed är vårterminen i stort sett slut. Återstår att skicka ut ett  nyhetsbrev till medlemmarna.  Vi kan summera att vi kunnat festa igen denna vår och att vi gjort det trots det allt mer bekymmersamma världsläget.

 

Nationskaplanen Karin Borg ledde högtidligheterna vid graven.

Den välsjungande manskören hyllade Västergötland och våren framför Wennerbergsstatyn.

Många samlades för att lyssna.

Elenor Söderberg, 1Q, höll ett fint tal.

Och den blandade kören lyfte allas humör ytterligare.

Kallelse till Årsmöte

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening söndagen den 1 maj 2022 kl. 15.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

 1.      Stämmans öppnande
 2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 5.      Fastställande av röstlängd för stämman
 6.       Fastställande av föredragningslista
 7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
 8.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
 9.    Fastställande av balans- och resultaträkning
 10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11.   Val av nya ledamöter
 12.    Val av två revisorer
 13.   Val av valberedning
 14.   Övriga frågor
 15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2021 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats senast den 15 april.

Uppsala den 29 mars 2022

Styrelsen

Verksamhetsberättelse för året 2021

Balansrapport för 2021, Resultatrapport för 2021