Ordinarie årsstämma 1 maj 2024 och Vestrogothica

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening måndag 1 maj 2024 kl. 15.30 på Nationen

Förslag till ärendelista

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman

3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av röstlängd för stämman

6.      Fastställande av föredragningslista

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

8.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

9.   Fastställande av balans- och resultaträkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val av nya ledamöter

12.   Val av två revisorer

13.   Val av valberedning

14.   Övriga frågor

15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2023 kommer att finnas tillgängliga i digital form på denna webbplats god tid före årsmötet.

I år är det högtidslandskap och Margareta Svahn kommer att hålla ett föredrag om dialekter före årsmötet. efter årsmötet besöker vi graven och dagen avslutas med högtidsmajmiddag med klädkod högtidsdräkt, alltså frack/långklänning alternativt folkdräkt.

Anmälan till middagen ska göras senast 14 april till 1Q@vastgotanation.se. 

Priset 750 kr/person betalas till nationens bankgiro 884-6321 eller swish 123 521  74 84.  Se till att ditt namn kommer med vid betalningen och att det gäller majmiddagen.

Tider

15.00 föredrag ”Talar västgötska ungdomar västgötska?” av Margareta Swahn
15.30 Landskapsföreningens årsmöte,
16.00 avtåg till Graven
17.30 insläpp i nationen
18.15 ca högtidsmajmiddag