Höstfest med helgontema 8 oktober 2016

Efter en lång varm sommar har hösten slagit till med sina attraktioner. Västgöta Nation i samarbete förening med Landskapsföreningen ordnade ett på alla sett värdigt högtidlighållande av Elisabeth Hesselblad, (1870-1957) som ju helgonförklarades i somras.

Elisabeth_HesselbladEn stor skara intresserade mötte upp till föredragen och den åtföljande middagen.
Vår nationskaplan Andreas Wejderstam, som forskar i religionshistoria, berättade kunnigt om helgonens roll i den katolska tron. De ska tjäna som föredömen och inge hopp till människor. Helgonen visar genom sina gärningar Guds närvaro på jorden. Vid reformationen avskaffades helgontraditionen i Sverige.
Under 1100-talet fanns det ett antal lokala helgon som ansågs förtjänta av benämningen, även Västergötland hade egna, t.ex. Heliga Elin av Skövde. Deras reliker ansågs ge särskild kraft. Men för att få ordning infördes en formalisering av helgonförklaringen. Förtjänta människor förklarades först saliga, och kunde sedan bli helgon genom utförda underverk, vilka granskades och dokumenterades noggrant av en särskild kardinal. Om miraklen godkändes, blev den saliga helgonförklarad. Av svenskar har bara Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad nått denna position. Birgitta är dessutom skyddshelgon. Hesselblads gärning har främst utförts inom Bigittinorden, som hon reformerade och spred över världen. Hon var känd för sin enorma omsorg om lidande människor och skyddade judar under andra världskriget. Ett 50-tal kloster tillhörande den s.k. svenska grenen av orden finns utspridda i världen. I Sverige finns den i Djursholm och Falun. Ett kloster tillhörande den äldre Birgittinorden finns i Vadstena.
Kyrkoherde Leif Nordlander från Vara hade förmånen att vara med vi de olika gudstjänster som hölls i samband med Hesselmans kanonisering och berättade om dessa. Vi fick också höra om  de två mirakel som Elisabeth hade uträttat: genom förbön hade en indisk kvinna och en kubansk pojke tillfrisknat från allvarliga obotliga tillstånd. Den kubanske pojken var närvarande under högtidligheterna i Rom.
Den tredje föreläsaren var FD Alva Dahl, som har forskat i Sven Stolpes enorma brevsamling på Carolina Rediviva. Hon sökte efter Herman Hesse, och då råkat se några brev från Hesselblad. När helgonförklaringen blev nyhetsstoff kom Alva ihåg breven och letade rätt på dem och tog reda på anledningen till brevväxlingen. Sven Stolpe hade ifrågasatt om det vilohem Elisabeth grundat i Djursholm verkligen var att jämställa med ett kloster, vilket föranledde Elisabeth att replikera. Klostrets gäst- och vilohem invigdes 1923 och man valde medvetet termen vilohem eftersom det då var förbjudet att i Sverige grunda nya kloster utan regeringens särskilda tillstånd. (Förbudet upphävdes först 1977.)  Hesselblad och Stolpe lär ha försonats så småningom.
För den som vill veta mer: det finns väldigt mycket att läsa på Wikipedia, se https://en.wikipedia.org/wiki/ Elizabeth_Hesselblad.

Efter en frågestund lämnade vi festsalen för en stunds mingel, och snart öppnades dörrarna igen och vi gick till de vackert dukade borden och en läcker 3-rättersmiddag. Spirituella tal hölls av 1Q Filip Dumanski, inspektor Bertil Wiman och proinspektor Margareta Svahn. Vår duktiga stora blandade kör underhöll med avancerade arrangemang av Hemlängtan, en munter Gotländsk Begravningssång, Deep River och Tove Janssons Höstvisa. Teatergruppen frestade oss med häxerier ur en kommande Macbethföreställning på Nationen, vilken vi förstås måste se. Västgötahistorier framfördes av festdeltagare, och det sjöngs och skålades flitigt. När vi till slut tågade ut sjungande Lämnen gemaken hördes bara belåtna omdömen om den andligen och lekamligen givande Helgongasquen.

Kallelse till Årsstämma 2016

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening

söndagen den 1 maj 2016 kl 15.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

1. Fastställande av röstlängd för stämman
2. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för stämman
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av en ny ledamot för fem år
10. Val av två revisorer
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Sammanträdet avslutas

Den som vill delta vid kransnedläggningen på Nationsgraven kan  ansluta till processionen som avgår från nationshuset kl 16.00. Inspektor, nationskaplanen och manskören medverkar.

1 Majmiddagen äger rum kl 17 dk. Klädsel: kavaj, studentmössa, Pris 350:-  Anmälan till 4q@vastgotanation.se senast den 24 april. Betala in  avgiften på bankgiro 884-6321 senast måndag 25e april. Märk upp betalningen med ditt namn och ”Majmiddag”.

Nationen hoppas på stor uppslutnining av äldre landsmän!

 

 

Föredrag om Västgötska dialekter den 5 februari

Vem kunde förutsäga det enorma intresset för västgötska dialekter? Festsalen var knökfull när proinspektor, professorn vid Institutionen för nordiska språk, SvahnMargareta Svahn presenterade sig och sitt och Jenny Nilssons projekt Dialektutjämning i Västsverige, som också blivit en bok*. Margareta behärskade väl de olika typiska tjocka L, flata ä och ö och rätt placerade tungrots-R som hör Västergötland till. Typiskt också är att ordens gamla genus används i bestämd form av substantiven (t.ex. Sola), vilket är nästan försvunnet ur modernt språk annorstädes. Publiken var märkbart road av att höra sitt kära tungomål och kunde själva bidra.

Projektet har använt Västgöta-Bengtssons inspelningar och sedan besökt samma orter och lyssnat på medelålders personer och gymnasieelever. Som väntat används de dialektala äldre orden allt mindre, men den individuella variationen är stor. Unga tjejer är mer benägna än killarna att anamma nya dialektala uttryck, medan killar är mer benägna att hålla kvar sin ursprungliga dialekt, och det är inte någon skillnad mellan stad och landsbygd. Utrikes födda tillägnar sig den dialekt som råder där de bosätter sig. Hur mycket dialekt man talar har inte med socioekonomisk grupp att göra, utan snarare vad den unga personen känner samhörighet med. Göteborgskan tenderar också att tränga undan dialekter som talas på mindre orter i närheten.

Någon dialekternas död behöver vi inte frukta. Det hörs fortfarande väl vem som är västgöte, och ingen skäms för detta, utan tycks gilla sin språkliga särart i den mån de alls noterar den.

Kristna Rudbjer avlöste Margareta. Nu är hon lärare i Lidköping och bor där hon en gång växte upp och kan därför tala, eller snarare ropa, som en infödd. Hon gav också exempel på nyord som dykt upp.
Efter dessa mycket uppskattade anföranden väntade en superb middag, som närmare ett 80-tal personer anmält sig till. Glädjande nog hade medlemmar från Lidköpingssällskapet i Stockholm nappat på inbjudan. Till middag fick vi en mycket vällagad Boeuf bourguignon med potatismos, som kunde nedsköljas med generöst med rödvin, följd av äppelkaka och kaffe. Staffan Hjort, mycket välmeriterad sånganförare, tjänstgjorde med bravur. Det var en god blandning av åldrar, vilket ju Landskapsföreningens uppskattar.

Under kaffet ägde en liten ceremoni rum. Till Nationen överlämnades en stor gipsmedaljong med f.d. inspektorn (1939- 1945), professorn i grekiska, Gunnar Rudberg i profil. Det var två av hans barnbarn som tyckte att denna klenod kunde fylla en plats på vår Nation, vilket vi tackar för.

Så förlöpte denna kväll i ovanligt glad och vänskaplig stämning, gamla vänner möttes, nya vänskapsband knöts.

*Boken kan laddas ner alldeles gratis på adressen http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:737664/FULLTEXT01.pdf,  men man missar då det vackra bokomslaget av Vara på slätten och den mäktiga spannmålssilon.

Maria Wold-Troell

Seminarium den 5 februari 2016

Västgötskan från 1900-tal till 2000-tal

Illustration Peder Strandh
Illustration Peder Strandh

Fredagen den 5/2 håller proinspektor Margareta Svahn föredrag om västgötskans utveckling de senaste ca 75 åren. Margareta är nybliven professor i nordiska språk och har i sin forskning undersökt hur dialekterna runt Göteborg förändrats under andra hälften av 1900-talet. Hon kommer att tala utifrån sin och Jenny Nilsson bok ”Dialektutjämning i Västsverige” som kom ut hösten 2014.   Inspel kommer att göras av hedersledamoten, Kristina Rudbjer.
Seminariet följs av en läcker måltid.
Vidare under kvällen kommer barnbarn till Gunnar Rudberg att överlämna en medaljong av sin farfar till nationen. Rudberg var professor i grekiska och medlem av Kungl. Vetenskapsakademin. Han var nationens inspektor 1939-1945. Han avled 1954.
Missa inte denna afton. Vill du delta i måltiden, tvårätters, 150:-, ska du anmäla det senast den 31 januari till 4Q@vastgotanation.se            tel.018-12 77 02.

Vi samlas kl 18 och efter c:a en halvtimme börja seminariet, 18:00 med dubbel akademisk kvart (DK) alltså.

Affisch  kan laddas ner  för utskrift här

En försmak av västgötska dialekter kan du få här

Att ta studenten i Skara

RUNESONframsida

RUNESONbaksidaUnder höstmiddagen presenterade Sverker Runeson en bok om hur det var att ta studenten i Skara runt 1960 — den sista epoken i student-examens hundra-åriga existens.  Det är en magnifik samling av över 300 fotografier tagna av tre Skara-djäknar som inifrån skildrar de särskilda seder som kringgärdade mogenhetsexamen på den tiden och till en del fort-farande lever kvar.

Boken skildrar också skolans historia och allvaret i exami-nationen framhävs.

Boken finns att köpa i Skara och Lidköping samt i Uppsala i Drottninggatans Bokhandel, eller direkt från Sverker för 200:-
Du kan läsa mer på detta reklamblad.  Sprid också information till andra Skaradjäknar och till skolhistoriskt intresserade!

Östh om Västergötland – bland kartor och glober

AFFISCH_ÖsthwebbLandskapsföreningen ordnar en höstmiddag lördagen 28 november kl 18:00. Temat är kartor och jordglober.

Klicka på bilden för en större fil att skriva ut.

John Östh är forskare i kulturgeografi på Uppsala universitet. Han undervisar i geografiska informationssystem och forskar bl a om skolvalsfrågor, segregation, landsbygdsavfolkning och pendling. John är dessutom Västgöte bördig från Mariestad och var aktiv på nationen under tidigt nittiotal. Numera är han medlem i seniorskollegiet och Landskapsföreningen.

Efter seminariet serveras en tvårätters middag för 150 kr. Anmäl dig senast 22 november till Ludvig Strandberg (4Q):
018-12 77 02 / 4Q@vastgotanation.se

Varmt välkommen!

Landskapsföreningens hemsida

Efter moget övervägande har Västgöta Nations landskapsförening beslutat sig för att lansera en egen hemsida, och här kommer den.

Vi hoppas att hemsidan ska inspirera flera att gå med i Landskapsföreningen.  Det går fint att anmäla intresset på kontaktformuläret.

Vi har också ett bildgalleri, där vi längtar efter att publicera vackra bilder från Västergötland och bilder från nationslivet.  Adress: webmaster@vglf.se

Om du har något intressant nyhet som passar på hemsidan, skicka texten till webmaster@vglf.se. Vi förbehåller oss rätten att redigera texten en aning.

För alla som vill ha kontakt med Nationen

Scroll Up