Om årsmötet 2021

I år blir det ingen majmiddag på Nationen, och årsmötet skjuts fram så långt det bara går.  Men vi hoppas att det då är sommar värme och att alla restriktioner har upphört.

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma med Västgöta Nations Landskapsförening onsdagen den 30 juni 2020 kl. 17.00 på Nationen

 Förslag till ärendelista

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av röstlängd för stämman
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av nya ledamöter
 12. Val av två revisorer
 13.   Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2020 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats vglf.se senast den 20 juni.

Uppsala den 8 april 2021

Styrelsen