Minnesurnan till Torbern Bergman är upprustad och flyttad

Nu är urnan färdigrenoverad.  Landskapsföreningen har bekostat målning och förgyllning, frivilliga krafter har arbetat i trädgården.  Torbern Bergman, en av Sveriges största kemister, får äntligen den glans han förtjänar.  En skylt kommer att berätta om Bergmans gärningar under sin livstid och hans betydelse för sin vetenskap.

Nu är datum satt för avtäckningen av urnan. Den 26 september kl. 17 samlas vi i trädgården. Medaljer kommer delas ut till de som jobbade i trädgården och professor Bo Ekstrand kommer säga ett par ord innan vi avtäcker urnan. Därefter sjunger nationskören. I sann studentikos anda tror jag vi ser till att fanan är närvarande, men däremot skippar vi klädkod. Puben öppnar som alltid 18 för den som vill ta sista chansen innan Djäknen flyttar in för säsongen.

Kul att snart vara i mål med detta projekt!

Text och foto Anton Ruus.

 

Årsmötet 2020

Eftersom det var Coronatider blev årsmötet mycket sparsamt besökt, men vi var beslutsföra och två medlemmar hade kommit som blev justeringsmän. 

Protokoll från Västgöta Nations Landskapsförenings årsstämma

Plats Stora salen,  26 juni 2020 kl. 17.00

Närvarande: 7 medlemmar. Se närvarolista, bilaga 1.

 1. §    Kenny Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarolista upprättades som grund för röstlängd.
 2.  §   Till ordförande för stämman valdes Kenny Jonsson, till stämmans sekreterare Maria Wold-Troell.
 3.  §  Till justerare tillika rösträknare valdes Sören Kjellberg och Lars-Göran Johansson.
 4.  §  Kallelsen skickades ut per brev fyra veckor före mötet och påminnelse gick ut 21 juni.  Meddelande om att årsmötet blev försenat på grund av Coronaepidemin gick ut i april. Stämman godkände kallelseförfarandet.
 5.  §   Röstlängden fastställdes grundad på närvarolistan.                                            Bilaga 1                
 6. §   Föredragningslistan fastställdes.
 7. 7 §  Maria Wold-Troell gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse. Den lades till handlingarna. Ramiro Grondona föredrog resultat- och balansrapporterna. Resultatet per 31 dec. 2019 var 28 436 kr och behållningen 267 475 kr.                                                    Bilaga 2
 8. §    Maria Wold-Troell läste upp revisionsberättelsen, som därefter lades till handlingarna.
 9.  §   Stämman fastställde Balans och resultaträkningen och godkände styrelsens förslag att överskottet överföres i ny räkning. Dokumenten lades till handlingarna.
 10.  §    Enligt revisorns förslag beviljade Stämman styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 11.  §   Till ledamot på 5 år valdes Elisabet Claesson (omval).
 12.  §    Till revisor omvaldes Hanna Mörtberg. En revisorspost hålls vakant som tidigare. 
 13.  §  Till valberedning utsågs Inger Hallqvist-Lindvall och Kristina Rudbjer, båda omval. Sten Marcusson hade undanbett sig omval. Filip Dumanski föreslogs, men var inte tillfrågad. Årsmötet uppdrog åt Kenny Jonsson att fråga Filip, som ska ingå i valberedningen om han tackar ja. Inger Hallqvist-Lindvall är sammankallande.
 14.  §   Övriga frågor: Till ledamot på 1 år i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse valdes Kenny Jonsson (omval).
 15. §   Stämman avslutades. Inspektor Bertil Wiman önskade genom årsmötet framföra ett tack till Kenny, Elisabet och Maria för deras värdefulla arbete i föreningen. Bertil har genom diskussion med andra inspektorer erfarit att ingen annan landskapsförening i Uppsala är lika aktiv och har så bra seminarier. Ordföranden tackade medlemmarna för att de kommit till årsmötet trots de oroliga tiderna.
Vid protokollet: Justeras:
Maria Wold-Troell Kenny Jonsson Sören Kjellberg  Lars-Göran Johansson

Protokoll med resultaträkning

 

 

 

 

 

                       

Landskapsföreningens ordinarie föreningsstämma, handlingar

 Tid och plats: fredagen den 26 juni 2020 kl. 17.00 på Nationen

Förslag till ärendelista

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för stämman

3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare

4.      Fråga om stämman utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av röstlängd för stämman

6.      Fastställande av föredragningslista

7.      Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

8.      Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

9.   Fastställande av balans- och resultaträkning

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Val av nya ledamöter

12.   Val av två revisorer

13.   Val av valberedning

14.   Övriga frågor

15.   Stämmans avslutande

Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning per 31 dec 2019 kommer att finnas tillgängliga på kuratorsexpeditonen och i digital form på vår webbplats vglf.se senast den 20 juni.

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat- och balansräkning 2019

Valberdeningens förslag:

Val av styrelse: Elisabet Claessons mandat går ut. Valberedningen föreslår omval.

Val av två revisorer: Valberedningens förslag är omval av Hanna Mörtberg och för revisorspost nr 2 föreslås liksom tidigare år vakantsättning.

Inger Hallqvist Lindvall
Sammankallande i valberedningen Vglf